Mój koszyk

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ARTENSEN
§ 1
Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy pod nazwą Artensen, dostępny pod adresem internetowym www. artensen.com prowadzony jest przez firmę Le Lac Infini sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Gen. Józefa Hallera 19/2, NIP: 5862311605 i wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000645005
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2
Definicje
 1. Konsument osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca -Le lac Infini Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Gen. Józefa hallera 19/2, kod pocztowy 81-453, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000645005, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP 5862311606, REGON 365786489.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.artensen.com.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju Produktów.
 13. Produkt/ Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też, stosownie do cech Produktu, umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Gen. Józefa Hallera 19/2, Gdynia
 2. Adres email Sprzedawcy: sales@artensen.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 515 207 771
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mbank, nr 78 1140 2004 0000 3302 7654 3775.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu mailowego podanego w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 - 18:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 4
Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies, javascript oraz html 5
  • aktywne konto poczty elektronicznej (email),
  • włączona obsługa plików cookies,
§ 5
Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu niezależne od niego, w tym spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/kuriera), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres email oraz ustawienie hasła dostępu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości email,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  • Przesyłka kurierska, płatność z góry.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatności elektroniczne PayU
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych PayU, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Zamówiony przez Klienta Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne, od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia dostawy o dodatkowy okres do czterech tygodni, w przypadku nieoczekiwanie dużej sprzedaży w wyniku kampanii promocyjnej, okresu około świątecznego, itp.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą, strajkami lub działaniami leżącymi po stronie firmy kurierskiej.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży wyraźnie stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe/ kurierskie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Sprzedawca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub koszty poniesione przez kupującego (Klienta) lub osoby trzecie powstałe bezpośrednio lub pośrednio z powodu braku daty dostawy lub odbioru. 
 12. Stan zamówienia zrealizowanego przez Klienta zarejestrowanego na stronie Sklepu, będzie automatycznie aktualizowany. Informacje te są dostępne na Koncie Klienta i dlatego zaleca się zalogowanie na swoje Konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich aktualnych informacji.
 13. Obowiązkiem Klienta jest ostrożne sprawdzenie, przy odbiorze Towaru, w obecności kuriera, opakowania otrzymanego Towaru i samego Towaru. W przypadku jakichkolwiek szkód, np opakowanie wykazuje oznaki rozdarcia lub zgniecenia, Klient musi powiadomić Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres sales@artensen.com w dniu, w którym otrzymał Towar. Ponadto w przypadku, gdy Klient podpisuje druk kurierski potwierdzający odbiór przesyłki, musi pisemnie potwierdzić kurierowi, że odbiera przesyłkę uszkodzoną.
 14. Klient musi zachować ostrożność przy otwieraniu opakowania. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za nieostrożność Klienta i szkody wyrządzone w wyniku usunięcia przez Kupującego opakowania, na przykład jeśli Klient używa noża w celu usunięcia opakowania i dojdzie do uszkodzenia Towarów.
§ 10
Wada towaru
 1. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad, z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej.
 2. Ewentualne wady Towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane w opisie Produktu w Sklepie.
§ 11
Prawo do reklamacji i odwołania
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Oprócz wszelkich obowiązujących praw konsumentów i innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca zapewnia gwarancję producenta. Gwarancja producenta polega na tym, że materiały i wykonanie Produktów będą wolne od wad przez okres 5 lat od daty, w której Towary nadane przez Sprzedawcę zostały odebrane przez Klienta lub przez osoby trzecie.
 3. Powyższa klauzula nie ma zastosowania, jeśli powstanie usterka lub wada z powodu nieprawidłowego użytkowania Towaru lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niewłaściwego jego używania, samodzielnego wprowadzania przez Klienta zmian lub dokonania we własnym zakresie naprawy, szkody wyrządzonej przez użytkownika, niewłaściwej konserwacji lub zaniedbania ze strony Klienta lub innego użytkownika Towaru.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Prawo reklamacji nie przysługuje w odniesieniu do wad Towaru, o których mowa w § 10 pkt 2 powyżej.
 5. Klient zobowiązany jest do kontroli otrzymanej przesyłki zgodnie z paragrafem 9 pkt 13 Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy Klient ma świadomość, że opakowanie jest uszkodzone, musi niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę oraz firmę kurierską, zgodnie z paragrafem 9 pkt 13.
 7. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenia lub wadę Towaru po otwarciu opakowania lub, że Towary są wadliwe na skutek niezgodności z Zamówieniem, wówczas Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pocztą elektroniczną na adres sales@artensen.com w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta. Jeśli Klient tego nie zrobi, przyjmuje się, że Klient zaakceptował otrzymany Towar.
 8. W przypadku stwierdzenia, że Towar jest wadliwy i Klient chce złożyć reklamację powinien:
  • zachować oryginalne opakowanie. Prosimy o zachowanie opakowania w dobrym stanie. Bez oryginalnego opakowania reklamacja nie będzie mogła być rozpatrzona.
  • Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy podany w pkt F poniżej lub drogą elektroniczną na adres email: sales@artensen.com.
  • Zgłaszana reklamacja powinna zawierać m.in. opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, zdjęcia wady, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Towaru.
  • Po wysłaniu przez Klienta maila z reklamacją otrzyma on zwrotnie szczegółowe informację o tym jak dalej należy przeprowadzić proces reklamacyjny.
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od daty prawidłowego zgłoszenia reklamacji.
  • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na poniższy adres:
   Le lac Infini Sp. z o.o.
   Artensen
   ul. Kontenerowa 21
   80-601 Gdańsk
  • W przypadku stwierdzenia winy Sprzedawcy w wystąpieniu wady Towarów, roszczenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania odszkodowania w postaci zwrotu ceny Towaru oraz kosztów wysyłki lub wymiany Towaru bądź jego uszkodzonej części. Zwrot ceny oraz kosztów wysyłki jest dokonywany w terminie 21 dni od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę uznania reklamacji.
  • Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu Towarów w przypadku nieuznania reklamacji przez Sprzedawcę.
§ 11
Prawo odstąpienia od umowy
 1. Dajemy naszym Klientom będącym Konsumentami możliwość zwrotu zakupionego nienaruszonego Produktu w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. Postanowienia punków 2-15 niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów.
 2. Aby Klient mógł rozpocząć proces zwrotu, zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę mailowo na adres sales@artensen.com, oraz przesłać skan listu przewozowego z datą otrzymania przesyłki.
 3. Klient jest zobowiązany do organizacji zwrotu Towaru oraz opłaty wszelkich kosztów związanych z transportem powrotnym. 
 4. Sprzedawca nie ponosi kosztu zwrotu przesyłki i nie zwróci tego kosztu na rzecz Klienta.
 5. Zwrócony Przedmiot i jego opakowanie muszą znajdować się w nienagannym stanie w momencie zwrotu i kontroli przez Sprzedawcę po otrzymaniu zwrotu.
 6. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 7. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 8. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 9. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty email na adres email Sprzedawcy sales@artensen.com lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy z wykorzystaniem zamieszczonego tam formularza zwrotu. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 10. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta adres email potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta na jego zamówienie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 12. Zwrotu płatności (ceny) Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, z zastrzeżeniem potrącenia przez Sprzedawcę poniesionego przez niego kosztu transportu.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu i zwrotu kosztu zakupu w sytuacji stwierdzenia niezachowania postanowień pkt 5 z niniejszego paragrafu.
 15. Klient powinien odesłać Produkt na poniższy adres Sprzedawcy:
  Le lac Infini Sp. z o.o.
  Artensen
  ul. Kontenerowa 21
  80-601 Gdańsk
  nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
  Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
§ 12
Odpowiedzialność i wykorzystanie Towarów
 1. Klient zgadza się i ponosi całkowitą odpowiedzialność za użycie dostarczonego Towaru i używać będzie Towarów w sposób legalny i wyłącznie w celach, w których takie Towary mają być używane przez cały czas i zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, poradami, sugestia, wskazówkami i informacjami.
 2. Klient zobowiązuje się do zapoznania ze wszystkimi przekazanymi wraz z Towarem informacjami, instrukcjami, wskazówkami dostarczonymi przez Sprzedawcę lub producenta, przed użyciem Towaru i jednocześnie zobowiązuje się do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności w dalszym użyciu Towaru.
 3. Sprzedający podkreśla, że jakość, trwałość i skuteczność wszelkich Produktów zależy również od prawidłowego użytkowania, przechowywania, kontroli i okresowej rutynowej konserwacji.
 4. Klient zgadza się, że pokryje wszelkie szkody poniesione w wyniku jakiegokolwiek naruszenia niniejszego paragrafu.
§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 14
Dane osobowe w Sklepie internetowym i
polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiani, zmieniania i żądania ich usuniecia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Sklep wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystanie przez Klienta ze Sklepu takich jak:

  • utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu) dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła
  • dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
c) tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu.
 7. Jeżeli Klient nie akceptuje postanowienia pkt 6 powyżej,, należy wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 8. Połączenie ze Sklepem powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następują połączenia).
§ 15
Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest m.in.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.